هدف و ماموریت ما بهره گیری از تجربیات طولانی و استفاده از تکنولوژی های نوین جهت رشد و شکل دادن به صنعت پخش و ارتباطات و فن آوری اطلاعات در ایران می باشد.

mohammad cheraghi